Tedbir Nafakası Nedir?

Nafaka Davası ve Nafaka Çeşitleri

Tedbir Nafakası, kelime anlamı geçinmek için ihtiyaç olan iaşedir. Medeni Kanunda dört çeşit nafaka düzenlenmiştir:

  • Tedbir Nafakası: Boşanma davasına bireyler başvurmadan önce veya dava açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya yetişkin olmayan çocukların (18 yaşından küçük çocuklar) hayatta kalabilmek ve kişisel giderlerini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.
  • İştirak Nafakası: Boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin aleyhine çocuğun giderlerine katılmasını sağlamak üzere mahkemenin ön gördüğü nafakadır.
  • Yoksulluk Nafakası: Boşanma davası sonucu evliliğin bitmesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayacak eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır.
  • Yardım Nafakası: Evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.

Nafaka davasına bakmaya 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir.

Tedbir Nafakası Davası


Medeni Kanun 169 ve 197 maddelerinde düzenlenen tedbir nafakası boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra olmak üzere iki şekilde talep edilebilir:

Boşanma Davası Açılmadan Önce Tedbir Nafakası

Boşanma ya da ayrılık sebebi aranmaz. Eşlerden birinin ayrı yaşama talebi üzerine mahkeme gerekçesini değerlendirir. Eğer eşlerden birinin gerekçesi mahkeme tarafından uygun görülürse eşlerdne birinin kötü alışkanlıkları (eşin uyuşturucu bağımlısı olması, şiddet uygulanması, aldatma, diğer eşten habersiz evin bir bölümünü kiraya verilmesi vs.) diğer eşin haklı bir sebep olmadan birlikte yaşama iradesi göstermemesi (aile konutunun terk edilmesi vs.) ayrı yaşamayı nafaka talep eden eş açısından haklı kılar. Nafaka talep eden eş ayrı yaşamada haklı olduğunu her türlü delil ile ispat edebilir.

TMK m. 197/2 “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. “ hükmünü içermektedir. Bu şekilde talep edilecek tedbir nafakası bağımsız bir dava şeklinde, eşlerden birisinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılabilir (TMK m.201). Bu şekilde talep edilecek tedbir nafakası nispi harca tabi olup talep edilen yıllık nafaka miktarı üzerinden alınır. Talep eden eşin yanında ergin olmayan çocukları da kalıyorsa bu çocuklar için de tedbir nafakası talep edebilir.

TMK m.200 “Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.” şeklindeki düzenlemeyle koşulların değişmesi halinde tedbir nafakasının değiştirilebileceğini ifade etmektedir. Bu durumda, tedbir nafakasının ne şekilde değiştirileceği veya kadırılıp kaldırılmayacağını değerlendirecek yetkili mahkeme tedbir nafakasına hükmeden mahkemedir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası

Boşanma davası açıldıktan sonra eş veya ergin olmayan çocukların geçinmesini sağlamak üzere tedbir nafakasına başvurulabilir. Eşlerden biri boşanma ya da ayrılık davası açmakla taraflar ayrı yaşama hakkı elde ederler. Ayrıca davaya bakan hakim, Medeni Kanun m.169 “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” hükmü gereğince gerekli önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma davası sonucunda talep edilen tedbir nafakasına hem eş hem de yetişkin olmayan çocuklar için başvurulabilir.

Tedbir nafakası geçici olduğundan tarafların kusuruna bakılmaz. Dava sürecinde tarafların maddi durumuna göre hakim hangi taraf lehine tedbir nafakasına hükmedeceğine karar verir.

Boşanma davasında TMK 169’a göre hakim alınacak önlemleri almakla yükümlü olduğundan herhangi bir talep olmadan da gerek duyarsa direk tedbir nafakasına hükmedebilir. Lakin bir talep varsa talep ile bağlılık ilkesi gereğince talepten fazlasına hükmedemez. Dava sürecinde şartların değişmesi durumunda hakim re’sen ya da talep üzerine nafaka miktarını arttırabilir ya da azaltabilir. Boşanma ile birlikte talep edilen tedbir nafakası, boşanmanın fer’i niteliğinde olduğundan herhangi bir harca tabi değildir. Mahkemece bu şekilde kabul edilen tedbir nafakası boşanma davası kesinleşene kadar devam eder. Boşanma davası kesinleştikten sonra tedbir nafakası ya tamamen kalkar ya da yoksulluk ya da iştirak nafakası şeklinde devam eder.

Tedbir Nafakası Ne Kadar Süreyle Bağlanır?

Davadan önce açılan tedbir nafaka davasında hakim yeni bir karar verene kadar davayı erteleyebilir.

Eğer karar nafakaya bağlanmaya yönelikse,şartların değişmesi veya eşlerden birinin açacağı uyarlama davası üzerine sadece hakim tarafından nafaka miktarı arttırılıp azaltılabilir. Ayrıca Tedbir nafakası talep nedeni ortadan kalkar ise hakim tamamen kaldırma yetkisine sahiptir.

Mahkemede;uyarlama davası değişiklik yapma kararını veren Aile Mahkemesidir.

Dava sırasında istenen tedbir nafakası dava sırasında karar kesinleşene kadar devem eder.Bu süre zarfında şartların değişmesi eşlerden birinin talebi üzerine hakim nafaka miktarında yeni düzenlemeler yapabilir.Dava kesinleştikten sonra tedbir nafakası komple kalkabilir ya da yoksulluk ve iştirak nafakası şeklinde devam eder.

Mahkemenin,tedbir nafakası davasında hüküm verebilmesi için her iki tarafın sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması gerekir.Bu araştırma 2-6 ay sürebilir.Bunun yapılmasın sebebi maddi olarak daha dar olan tarafı mağdur etmemek içindir.

Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Nafakanın miktarını hakim belirler. Hakim bu yetkisini kullanırken ‘medeni kanunda belirtilen esasları dikkate almakla yükümlüdür’.Gerekli aile araştırması yapıldık dan sonra gerekli tedbir nafakasına hükmeder.

Nafaka araştırılmasında genelde araştırılan konular şunlardır:

-Tarafların iş hayatı

-Evinin kira olup olmaması

-Çocukların yaşı

-Ortak evi dava sürecinde kimin kullanacağı

-Yeme,içme,ulaşam gibi masrafları nafaka borçlusuna mali gübü oranında hakim ortalama miktarda hükmeder.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir Nafakasının ödenmemesi durumunda cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Tedbir nafakası geçici tedbir olup ilam hükmünde olmadığından ödenmemesi İcra İflas Kanunu m.344’te nafakaya ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirmeme halinde, nafaka borçlusu aleyhine hükmedilen disiplin hapsi cezası söz konusu değildir. Özetle, tedbir nafakasının ödenmemesi halinde alacaklı sadece alacağı tahsil etmek amacıyla nafaka borçlusu aleyhine icra takibi yapabilecektir. Cezai anlamda bir sorumluluk gerektirmeyecektir.

Mahkeme,cebri icra ile tahsil edebilir.Disiplin cezası söz konusu değildir.Alacaklı nafakasının ödenmemesi durumda sadece icra takibi yapabilir.Cezai sorumluluğu yoktur.

Kaynak : http://editör

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun

close
Araç çubuğuna atla